Fundusz Badań i Wdrożeń

Tytuł projektu: „Prace B+R w zakresie udoskonalenia odzieży typu EDC.”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, w wyniku których powstanie udoskonalony produkt (zestaw odzieży typu EDC).

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 826523,46 zł

Wartość dofinansowania z UE: 526914,24 zł

Fundusz Eksportowy

Przedstawiamy wyniki postępowania ofertowego z dnia 03.02.2021 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020. Protokół wyboru do pobrania tutaj.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Eksportowego” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa 1:Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie Procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych -projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Wartość projektu: 531 787,22 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 333 878,50

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 10.09.2021 – zakup usługi polegającej na zorganizowaniu udziału w targach o charakterze międzynarodowym w charakterze wystawcy- Milipol, Paryż ( Francja) w dniach 17-23.10.2021r.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru ofert w ramach zapytania nr 2/2021 z dnia 10.09.2021 – zakup usługi polegającej na zorganizowaniu udziału w targach o charakterze międzynarodowym w charakterze wystawcy -Milipol, Paryż ( Francja ), wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich która z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w zapytaniu ofertowym została przez nas zaakceptowana. Jest to firma :

LINEA PRO URSZULA JANISZEWSKA
ZACHODNIA 47E
05-092 ŁOMIANKI

Powyższa oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne stawiane w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów wyboru ofert przedstawionych w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym.

Fundusz Rozwoju

Kreator Sp. z o.o. Spółka komandytowa uzyskała dofinansowanie w ramach programu ,,Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Kreator Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Toruniu poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu odzieży dla służb mundurowych (MUP -modułowe umundurowanie polowe),użytkowników profesjonalnych i surwiwalowców, w oparciu o wyniki własnych prac badawczo- rozwojowych”.

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Kreator Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Toruniu poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu odzieży dla służb mundurowych (MUP -modułowe umundurowanie polowe),użytkowników profesjonalnych i surwiwalowców, w oparciu o wyniki własnych prac badawczo- rozwojowych. Umożliwi to zrealizowanie celu Poddziałania 1.6.2., którym jest zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP. Wartość projektu , wysokość wkładu Unii Europejskiej

– Wydatki ogółem: 1 947 901,64 zł, wkład Unii Europejskiej – 473 511,52 zł.

www.mapadotacji.gov.pl